Thông tin truyện

Vua Bếp Soma

Tác giả:

132

Thể loại:

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

470

Vua Bếp Soma

Vua Bếp Soma, Vua Bếp Soma,Vua Bếp Soma,Vua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp SomaVua Bếp Soma

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Vua Bếp Soma – Chap 0 06/05/2015
2 Vua Bếp Soma – Chap 1 06/05/2015
3 Vua Bếp Soma – Chap 2 06/05/2015
4 Vua Bếp Soma – Chap 3 06/05/2015
5 Vua Bếp Soma – Chap 3 06/05/2015
6 Vua Bếp Soma – Chap 4 06/05/2015
7 Vua Bếp Soma – Chap 5 06/05/2015
8 Vua Bếp Soma – Chap 6 19/05/2015
9 Vua Bếp Soma – Chap 7 19/05/2015
10 Vua Bếp Soma – Chap 8 19/05/2015
11 Vua Bếp Soma – Chap 9 19/05/2015
12 Vua Bếp Soma – Chap 10 19/05/2015
13 Vua Bếp Soma – Chap 11 19/05/2015
14 Vua Bếp Soma – Chap 12 19/05/2015
15 Vua Bếp Soma – Chap 13 19/05/2015
16 Vua Bếp Soma – Chap 14 19/05/2015
17 Vua Bếp Soma – Chap 14.5 19/05/2015
18 Vua Bếp Soma – Chap 15 19/05/2015
19 Vua Bếp Soma – Chap 16 19/05/2015
20 Vua Bếp Soma – Chap 17 19/05/2015
21 Vua Bếp Soma – Chap 18 19/05/2015
22 Vua Bếp Soma – Chap 19 19/05/2015
23 Vua Bếp Soma – Chap 20 19/05/2015
24 Vua Bếp Soma – Chap 21 19/05/2015
25 Vua Bếp Soma – Chap 22 19/05/2015
26 Vua Bếp Soma – Chap 23 19/05/2015
27 Vua Bếp Soma – Chap 24 19/05/2015
28 Vua Bếp Soma – Chap 25 19/05/2015
29 Vua Bếp Soma – Chap 26 19/05/2015
30 Vua Bếp Soma – Chap 27 19/05/2015
31 Vua Bếp Soma – Chap 28 19/05/2015
32 Vua Bếp Soma – Chap 29 19/05/2015
33 Vua Bếp Soma – Chap 30 19/05/2015
34 Vua Bếp Soma – Chap 31 19/05/2015
35 Vua Bếp Soma – Chap 32 19/05/2015
36 Vua Bếp Soma – Chap 33 19/05/2015
37 Vua Bếp Soma – Chap 34 19/05/2015
38 Vua Bếp Soma – Chap 35 19/05/2015
39 Vua Bếp Soma – Chap 35.5 19/05/2015
40 Vua Bếp Soma – Chap 36 19/05/2015
41 Vua Bếp Soma – Chap 37 19/05/2015
42 Vua Bếp Soma – Chap 38 19/05/2015
43 Vua Bếp Soma – Chap 39 19/05/2015
44 Vua Bếp Soma – Chap 40 19/05/2015
45 Vua Bếp Soma – Chap 41 19/05/2015
46 Vua Bếp Soma – Chap 42 19/05/2015
47 Vua Bếp Soma – Chap 42.5 19/05/2015
48 Vua Bếp Soma – Chap 43 19/05/2015
49 Vua Bếp Soma – Chap 44 19/05/2015
50 Vua Bếp Soma – Chap 45 19/05/2015
51 Vua Bếp Soma – Chap 46 19/05/2015
52 Vua Bếp Soma – Chap 47 19/05/2015
53 Vua Bếp Soma – Chap 48 19/05/2015
54 Vua Bếp Soma – Chap 49 19/05/2015
55 Vua Bếp Soma – Chap 50 19/05/2015
56 Vua Bếp Soma – Chap 51 19/05/2015
57 Vua Bếp Soma – Chap 52 19/05/2015
58 Vua Bếp Soma – Chap 52.5 19/05/2015
59 Vua Bếp Soma – Chap 53 19/05/2015
60 Vua Bếp Soma – Chap 54 19/05/2015
61 Vua Bếp Soma – Chap 55 19/05/2015
62 Vua Bếp Soma – Chap 56 19/05/2015
63 Vua Bếp Soma – Chap 57 19/05/2015
64 Vua Bếp Soma – Chap 58 19/05/2015
65 Vua Bếp Soma – Chap 59 19/05/2015
66 Vua Bếp Soma – Chap 60 19/05/2015
67 Vua Bếp Soma – Chap 61 19/05/2015
68 Vua Bếp Soma – Chap 62 19/05/2015
69 Vua Bếp Soma – Chap 63 19/05/2015
70 Vua Bếp Soma – Chap 64 19/05/2015
71 Vua Bếp Soma – Chap 65 19/05/2015
72 Vua Bếp Soma – Chap 66 19/05/2015
73 Vua Bếp Soma – Chap 67 19/05/2015
74 Vua Bếp Soma – Chap 68 19/05/2015
75 Vua Bếp Soma – Chap 68.5 19/05/2015
76 Vua Bếp Soma – Chap 69 19/05/2015
77 Vua Bếp Soma – Chap 70 19/05/2015
78 Vua Bếp Soma – Chap 71 19/05/2015
79 Vua Bếp Soma – Chap 72 19/05/2015
80 Vua Bếp Soma – Chap 73 19/05/2015
81 Vua Bếp Soma – Chap 74 19/05/2015
82 Vua Bếp Soma – Chap 75 19/05/2015
83 Vua Bếp Soma – Chap 76 19/05/2015

Bình luận